Värmby historik

Jag bedriver sedan oktober 2009 egen konsultverksamhet inom hållbar affärsutveckling för företag, offentliga aktörer och andra intressenter. Dessförinnan var jag med och startade Affärsdriven Miljöutveckling på Business Region Göteborg, ett regionalt bolag för hållbar tillväxt, och var chef för det projektet under drygt 10 år. Hållbar affärsutveckling och affärsdriven miljöutveckling är ett modernt grepp för att skapa fler företag med hållbara arbetstillfällen. Genom att sätta ”business” i centrum får man med sig fler företag och entreprenörer.

Tillsammans med dåvarande kommunstyrelseordförandena i Trollhättan, Borås och Göteborg – var jag en av dem som tillsammans med Volvobolagen, LRF och Västra Götalandsregionen startade projektet Biogas Väst. Upplägget var ett affärsinriktat win-win-projekt mellan näringsliv, politiker och myndigheter. Det blev en föregångare för liknande projekt i Sverige och bidrog till att få igång en marknadsdriven biogasutveckling för fordon. I juni 2008 fick Business Region Göteborg och jag miljöpriset Blue Sky Award av den amerikanska organisationen Calstart i Kalifornien – för skapandet av Biogas Väst –som ett gott exempel på samarbete med konkreta resultat.

Under 90-talet arbetade jag under 3 år som miljöchef för Göteborgs Stad efter att under 5 år haft en egen konsultfirma inom miljöteknik. Konsulttiden innebar flera intressanta resultat. Bl a skapade jag tillsammans med Ulf Duus – toxikologkonsult – på uppdrag av Renhållningsverket och i samarbete med ett flertal oljebolag nya svenska standards för miljöanpassade hydrauloljor och smörjfetter. Projektet gick under namnet Rena Smörjan i Göteborg.

Ett annat projekt som jag på uppdrag av Göteborgs Stad var med och skapade under denna tid var det s k Däck-projektet eller ”I Nya Hjulspår”. Det resulterade 16 år senare – 2010 – i ny EU-lagstiftning med förbud mot att använda s k  HA-oljor – högaromatiska oljor, ett avfall från oljeindustrin – som mjukgörare i däck. De två experter – Jan Ahlbom och Ulf Duus – som gjorde huvudelen av arbetet fick 2008 Göteborgs Stads Miljöpris.Under åren som konsult satt jag även med i Greenpeace Sveriges styrelse.

I slutet av 80-talet arbetade jag för den svenska regeringen och dåvarande miljöministern Birgitta Dahl för att i ett speciellt projekt – Miljöprojekt Göteborg – få igång åtgärder för ett « renare » Göteborg. Projektet fokuserade på vinn-vinn-lösningar inom transporter, hamnar, industri, avfall, kemikalier och konsumentprodukter. Det startade en trend i Göteborg och Sverige med mer action-inriktade initiativ ochdelaktighet från olika aktörer, inklusive allmänheten. Miljöministern
rekryterade mig från Greenpeace – vilket väckte stor uppståndelse – där jag var anställd som kampanjledare sedan 1986.

Uppgiften i Greenpeace bestod i att planera och genomföra en av organisationens första stora satsningar i Sverige – med fartyget Beluga. Kampanjen blev mycket framgångsrik och påverkade kemikaliearbetet och avloppsreningen i Sverige de följande åren.

Mitt avhopp från etablissemanget – länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län – till Greenpeace 1986 väckte stor uppmärksamhet eftersom det markerade en stark kritik mot dåvarande miljöskyddsarbete och var ett av de första ”avhoppen” till Greenpeace av denna typ.

Tiden före Greenpeace-perioden arbetade jag under ett drygt 10-tal år med tillståndsgivning och tillsyn enligt miljöskyddslagen inom olika länstyrelser och centrala myndigheter. Det handlade mycket om luft- och vattenkontrollprogram, utsläppsgränser, tillsyn över olje- och petrokemiindustri samt många andra verksamheter. Vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län var jag med och initierade hårda utsläppsgränser för olje- och petroindustrin, vilket senare har blivit en stark konkurrensfördel för denna industri.

Jag avlade civilingenjörsexamen inom Väg- och Vattenbyggnad på Chalmers Tekniska Högskola 1971. Året innan var jag med och startade en av de första miljögrupperna i Sverige – den s k Vängagruppen, som bl a fick Handels- och Sjöfartstidningens miljöpris 1972 för att man avslöjade orsaken till en omfattande fiskdöd i Bredared utanför Borås.